Kisah Nabi Adam Dan Hawa (Manusia Pertama Di Bumi) Sekolahnesia

Kisah Nabi Adam Dan Hawa (Manusia pertama di Bumi)

Kisah Nabi Adam Dan Hawa – Nabi adam merupakan manusia pertama yang di ciptakan Allah SWT dari tanah liat dan di beri pendamping hidup dari tulang rusuknya yaitu Siti Hawa. Kisah Nabi Adam dan Hawa ini sangat menarik untuk diikuti supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita. Mari kita simak selengkapnya di Kisah Nabi Adam dan Hawa Manusia pertama di bumi.

ASAL MULA LANGIT DAN BUMI

Asal Mula Langit Dan Bumi

Sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan alam semesta; langit bumi dan segala isinya; gunung, Iaut, tumbuhan, hewan. Bintang dan Matahari sebagai sumber panas dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi oIeh Allah diciptakan dalam waktu enam hari atau masa. Sedangkan satu hari atau satu masa di sisi Tuhan sama dengan seribu tahun menurut perhitungan manusia.

Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup berf’irman, “Kun” (Jadilah !) maka jadilah apa yang diingink-an Nya. Demikianlah hanya dalam beberapa hari saja proses penciptaan alam semesta sudah berarti jutaan tahun bagi manusia. Tidak heran jika iImuwan menemukan fosil yang usianya jutaan tahun.

ASAL MULA MALAIKAT

Kisah Nabi Adam Dan Hawa (Manusia Pertama Di Bumi) Sekolahnesia

Sesudah menciptakan langit dan bumi maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari Nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk patuh senantiasa berbakti kepada Allah . Sama sekali tidak pernah durhaka kepada-Nya

Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa. Tidak berjenis lakiIaki atau perempuan dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam ghaib yang tidak dapat diIihaI manusia.

JIN DAN IBLIS

Kisah Nabi Adam Dan Hawa (Manusia Pertama Di Bumi) Sekolahnesia

Jin dan Iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai enis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar Kepada perintah Tuhan. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut Iblis dan setan.

Iblis dan keturunanya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaan Iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat danjatuh dalam lembah dosa.

Permintaan Iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan Allah. Sebab dahulu lblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi lblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu – sebelum diciptakannya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lblis menjadi makhluk pembangkang, maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Kelak setelah hari kiamat Iblis dan setan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang berdosa.

Karena itu iblis dan setan berusaha mencari teman sebanya-kbanyaknya dari kalangan jin dan manusia agar menjadi penghuni neraka.

KISAH NABI ADAM AS (AWAL MULA)

Kisah Nabi Adam As (Awal Mula)

Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan. Maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. “Allah akan “menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi.

Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya maka mereka berkata; “Mengapa Tuhan menciptakan manusia ? Bukankah mereka hanya akan berbuatkerusakan di atas bumi. Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan nama-Mu ?“

Untuk melenyapkan kekuatiran para malaikat itu; Allah kemudian berlirman,”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. “Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah maha mengetahui atas segala sesuatu?.

Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah . terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup. Bisa berdiri tegak.

Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para Malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Allah Hanya Iblis yang tidak mau bersujud. la membangkang perintah ah. ”

Allah bertanya, ‘Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada ‘Adam ?”

“Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api sedang Adam hanya dan’ segumpal tanah. “kata Iblis menyombongkan diri:

Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah Iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang Mahatahu siapa yang lebih muiia di antara makhluk ciptaan-Nya.

Allah murka mendengarjawaban Iblis, “Hai Iblis keluarlah engkau dari sorga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi dan terkutukiah engkau seiama-lamanya ! ”

Iblis berkata, ‘Wahai Tuhan. ‘ Engkau kutuk dan Engkau usir aku dan” sorga karena Adam. Saya rela Tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti:’

Permohonan Iblis dikabulkan: Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, “Ya, Tuhan karena Engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat; maka saya akan menghalanghalangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang dari kiri dan dari kanan !’

Itulah sumpah Iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan berbunuhan satu sama lain.

Allah berfirman, “Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, Aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu Aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk (agama). Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat Itu, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada-Ku di hari kemudian !”

Mendengar firman Allah, Iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya maka sangat mudah bagi Iblis untuk menjerumuskannya.

Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengaturdan memelihara bumi.

Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi.

Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu ! ”

“Maha Suci Engkau ya Allah. T|dak ada yang kami ketahui selain spa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segaIa-galanya, “kata para malaikat dengan penuh takzim.

“Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu!”frman AIlah,

Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. “Bukankah sudah Kukatakan, Aku mengetahui rahasia langit dan bumi ?Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ?”tirman Allah kepada para malaikat.

Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah, Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui.

Mendengar firman Allah, Iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya maka sangat mudah bagi Iblis untuk menjerumuskannya.

Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengaturdan memelihara bumi.

Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi.

Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu ! ”

“Maha Suci Engkau ya Allah. T|dak ada yang kami ketahui selain spa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segaIa-galanya, “kata para malaikat dengan penuh takzim.

“Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu!”frman AIlah,

Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. “Bukankah sudah Kukatakan, Aku mengetahui rahasia langit dan bumi ?Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ?”tirman Allah kepada para malaikat.

Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah, Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui.

menjadi teman hidupmu.”

Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istriAdam. Sepanjang hari mereka bersuka ria di taman sorga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apasaja makanan dan buah-buahan yang tersedia di sorga. Hanya satu yang di larang oleh Allah yaitu tidak boleh makan buah Khuldi.

KISAH NABI ADAM TERJEBAK IBLIS

Cerita Nabi Adam Dan Siti Hawa Manusia Pertama

lblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari sorga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk sorga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa hawa dan lapar. lblis datang sembari berkata. “Hai Adam, tampaknya, kau dan istrimu sedang lapar dan hawa. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat. warnanya begitu indah dan segar, baunya pun sangat harum tentu rasanya sangat lezat.”

Adam tahu, buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain. Tapi buah ituadalah buah larangan. , Maka ia tak mau memetiknya. iblis membujuk Hawa tapi Hawa juga tak berani makan buah itu.

Iblis kecewa dan merasa sakit hati. Tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kan ini ia berkata. ”Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini ? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat.

Sebabjika kalian makan buah itu kalian akan menjadi penghuni kekal di sorga ini.” Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik.”

Pendirian Adam tidak tergoyahkan. la tetap tak mau menuruti godaan lblis untuk makan buah khuldi.

Pada suatu kesempatan Iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling sorga. Mereka kelelahan. Saat itulah lblis berkata; “Hai Adam, ketahuilah sebenamya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian.”

Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis.

“Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan. Sambung Iblis.” Bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah jika kalian ingin hidup kekal abadi di sorga im makanlah buah itu, rasanya sungguh lezat tak ada duanya di sorga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini.”

 

KISAH NABI ADAM DAN HAWA MULAI TERTARIK GODAAN IBLIS

Kisah Nabi Adam Dan Hawa Mulai Tertarik Godaan Iblis

iblis menamakan bujukannya, “Aku bersumpah di hadapan kalian. mi Allah aku sebenarnya hanya memberi nasihat, karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di sorga ini”

Hawa yang terkena bujukan Iblis itu berkata kepada Adam. “Rupanya is benar ucapan Iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah.

Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah Khuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu Adam dan Hawa, sedang merasa lelah. haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan lblis bahwa buah khuldi itu rasanya paling lezat di sorga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah.

Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman : “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu, dan Aku katakan kepadamu; Sesungguhnya syetan Itu adalah musuhmu yang nyata.” Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana ke mari sembari menutupi auratnya dengan dedaunan sorga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman AlIah SWT.

Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah Yang Maha tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan Adam berkata. ”Wahai Tuhan Kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu. karena tekena bujukan ibliss.

Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi Rahmat kepada kami niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi.

KISAH NABI ADAM DAN HAWA DITURUNKAN KE BUMI

Kisah Nabi Adam Dan Hawa Diturunkan Ke Bumi

Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun Taubat Adam dan Hawa diterima. keduanya diampuni Allah. tetapi atas keSalahan itu mereka harus keluar dari sorga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan Kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. sebagai penghuni dan pengatur planet bumi.

Maka berfirmanlah Allah : “Demi kemuliaan-Ku, kamu berdua harus meninggalkan sorga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya.

Selain Adam dan Hawa, Iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama Iblis di bumi. Firman Allah : ‘Turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya Iblis agar anak cucumu celaka dan hidup, sengsara. DI sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat, dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan di kala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir kamu dan anak cucumu akan Ku-beri petunjuk-petunjuk yaitu ajaran-ajaran agama. Barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku maka Ia akan selamat dari godaan Iblis. ‘

Demikianlah, Adam dan Hawa harus turun dari sorga. Sewaktu di turunkan ke bumi keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di Tanah Hindia, sedang Hawa di TanahArab.

Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia keadaannya sangat menyeramkan. Gununggunung menjulang tinggi jurang jurang terjal menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana.

Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya.

Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang di tempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di Padang ARAFAH setelah saling mencari selama empat puluh tahun.

Betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam Mereka berpelukan, menangis penuh haru.

Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah goa yang besar dan lebar. Goa itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas.

Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakkan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaaan yang lebih baik.

Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan ? Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja, setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di ”surga, setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya yaitu bumi. ,

Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu Iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus Iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau ‘dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat, barang tetap haram ini sudah jelas, jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan yaitu musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya.

 

KISAH QABIL DAN HABIL

Kisah Qabil Dan Habil

Waktu terus berlalu. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Si lelaki dinamakan Qabil, yang perempuannya dinamakan Iqlima.

Pada tahun berikutnya lahir lagi sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang biak mengisi bumi Allah.

Dibawah asuhan ayah ibunya yang penuh cinta kasih, tumbuhlah keempat anak itu dengan cepatnya. Nabi Adam dan Hawa tidak membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anaknya. Yang perempuan dididik sesuai dengan kodrat wanita yaitu menolong ibunya dan mengurus rumah tangga dan melakukan hal-hal yang menjadi tugas wanita. Sedang yang, lakilaki mencari nafkah sesuai dengan bakat masingmasing. Qabil berusaha dalam bidang pertanian, Habil berusaha di bidang peternakan.

Ketika menginjak usia dewasa Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra putrinya. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda. Sedang Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama lqlima. inilah syariat yang telah ditentukan Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun Qabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri yaitu lqlima.

Rupanya Qabil telah termakan bujukan l’blis, ia lebih ‘ mempev‘turutkan hawa nafsu daripada akalnya. la tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam.

Nabi Adam adalah ayah yang bijaksana. Ia terus menasihati Qabil agar menerima keputusan yang berasal dari Allah, namun Qabil .tetap menolak. Akhirnya Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan qurban. Biarlah Allah sendiri yang akan menentukan masalah itu.

‘Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan qurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. la sengaja memilih has gandum dari jenis yang jelek. Sedang Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi.

Dengan berdebar-debar mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian nampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum persembahan Qabil tetap utuh, berarti qurbannya tidak diterima.

Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu. Padahal hatinya tetap tidak mau menerimanya. Maka berlangsunglah perkawinan itu. Qabil dengan Labuda, Habil dengan 2| lima. q Hari-hari berlalu. Iblis datang merasuki pikiran Qabil. la membisikkan sesuatu. Bahwa jika Qabil dapat membunuh Habil tentulah ia akan dapat mengawini Iqlima yang cantik jelita. Hal ini terus menerus dilakukan oleh Iblis tanpa jemu dan bosan.

Pada dasarnya nafsu Qabil memang ingin memiliki lqlima, maka ia turuti bisikan Iblis itu.

Pada suatu hari, ketika Habil menggembalakan ternaknya di tempat yang sepi. Jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tanpa setahu Habil saudaranya itu memukul kepalanya dengan keras sekali.

Maka matilah Habil. lnilah pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Iblis tertawa kesenangan, ia sudah mempunyai teman.

Setelah Habil mati, Qabil merasa kebingungan. Diguncangguncangkan tubuh saudaranya itu, tentu saja tak mau bergerak. Lalu ia bawa ke sana ke mari. Ia benar-benar kacau, tak tahu harus dikemanakan mayat saudaranya itu. Ia merasa menyesal, air matanya berlinangan.

Pada saat Qabil kebingungan, Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Ada dua ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Burung gagak itu bertarung. Salah seekor tewas dalam pertarungan itu. Lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimbuninya.

Demikianlah, Habil meniru perbuatan burung gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya itu. Namun Setelah selesai menguburkan mayat saudaranya, ia tetap merasa gelisah. Apa yang harus dikatakannya kepada bapaknya-NabiAdam.

Ia tidak berani pulang. Rasa bersalah membuatnya ketakutan sendiri. Lebih-lebih pada waktu ia melihat ayahnya dari atas bukit datang menghampiri. Qabil makin panik. la melarikan diri. Masuk hutan, mendaki gunung dan menuruni jurang. ‘ _ ‘ Nabi Adam dan Hawa merasa sedih atas kejadian itu. Sebab beliau Itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Ia beliau pasrah kepada Allah dan menerimanya sebagai takdir dan kehendak-Nya. Ia bermohon untuk diri dan keluarganya agar dikaruniai kesabaran dan keteguhan iman. Serta bertaubat, bersitighfar mohon pengampunan Allah SWT.

Selama beberapa tahun Ibu Hawa melahirkan putra-putri kembar. Sehingga anak turunnya demikian banyak. Maka berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam.

Setelah manusia berkembang demikian banyak, dan Nabi Adam meninggal dunia. banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran. untuk mengingatkan manusia dari kelalaian maka Allah SWT mengutus Nabi idris sebagai Nabi dan Rasul.

 

Kisah Nabi Adam Dan Hawa (Manusia pertama di Bumi)